De Rooy Hoveniers / Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Toepassing
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van en met De Rooy Hoveniers voor zover van deze voorwaarden door partijen
niet uitdrukkelijk en uitsluitend schriftelijk is afgeweken.
2. Door het verlenen van een opdracht of het aangaan van een overeenkomst met De Rooy Hoveniers verklaart weder-partij zich bekend en akkoord met deze
voorwaarden.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Rooy Hoveniers, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig
worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen De Rooy Hoveniers en opdrachtgever in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welke bevoegd is in de vestigingsplaats van De
Rooy Hoveniers.

Artikel 2 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
De Rooy Hoveniers: alle tot handelen bevoegde medewerkers en derden die hieronder genoemde werkzaamheden aanbieden en uitvoeren in opdracht en uit naam van
De Rooy Hoveniers.
Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en buitenterreinen. Het leveren
van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de
uitvoering van deze werkzaamheden.
Materialen:
levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; zand, grond,
teelaarde en compost; dode materialen: alle overige producten en materialen.
Klant/Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met De Rooy Hoveniers.

Artikel 3 – Het aanbod / de offerte
1. Alle aanbiedingen en offertes door en vanwege De Rooy Hoveniers zijn vrijblijvend.
2. De Rooy Hoveniers is slechts dan aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is De Rooy Hoveniers daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk door De Rooy Hoveniers aangegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Rooy Hoveniers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs.
5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele binnen de
overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verblijfs-, materiaal-, verzend- en administratiekosten alsmede kosten van derden, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
6. Een overeenkomst komst eerst tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door De Rooy Hoveniers is
ontvangen en uitdrukkelijk geaccepteerd.
7. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede een indicatie van het moment van oplevering.
8. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
9. Het aanbod gaat – schriftelijk – vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
10. De Rooy Hoveniers behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van De Rooy Hoveniers onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan De Rooy
Hoveniers ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
11. Het is de klant verboden materiaal van De Rooy Hoveniers waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken,
te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van De Rooy Hoveniers. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan De Rooy
Hoveniers wordt verstrekt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken
van het aanbod, aan De Rooy Hoveniers retour worden gezonden. Aan de klant is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet
toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
12. Indien schriftelijk overeengekomen zal de klant de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan De Rooy Hoveniers vergoeden
in geval De Rooy Hoveniers wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken
wordt gegeven.

Artikel 4 – De overeenkomst
1. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
2. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden
De Rooy Hoveniers niet.
3. De Rooy Hoveniers is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken
ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
4. De Rooy Hoveniers is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De
klant is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de Rooy Hoveniers te verstrekken.

Artikel 5 – Duur en beëindiging van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen De Rooy Hoveniers en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard der overeenkomst anders voortvloeit of partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De door De Rooy Hoveniers opgegeven termijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
3. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst
kan door beide partijen alleen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de opzegging schriftelijk zal
bevestigen.

Artikel 6 – Prijs en prijswijzigingen
1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet
voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de klant. De Rooy Hoveniers is gerechtigd andere prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het
tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de klant door te berekenen. Indien De Rooy Hoveniers dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van
de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging.
Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.
2. De Rooy Hoveniers is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien De Rooy Hoveniers kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de
tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of materialen aanmerkelijk zijn gestegen.
3. Bovendien mag De Rooy Hoveniers het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan
wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende is ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan De Rooy Hoveniers,
dat in redelijkheid niet van De Rooy Hoveniers mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen
honorarium.
4. Is met opdrachtgever een vaste vergoeding overeengekomen dan zal deze vaste vergoeding slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde
werkzaamheden, diensten en materialen van De Rooy Hoveniers. Eventuele werkzaamheden, diensten en materialen die in aanvulling of wijziging op bedoelde
overeenkomst in opdracht van opdrachtgever door De Rooy Hoveniers worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen op basis van nacalculatie aan
opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7 – Aflevering / Levertijd
Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de klant. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer
De Rooy Hoveniers, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder worden de
werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de klant het geleverde (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte
van het geleverde dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 8 – Conformiteit
1. De Rooy Hoveniers staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De Rooy
Hoveniers zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings en/of
verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen (na levering) van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door De Rooy Hoveniers,
mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.
3. In die gevallen van uitzonderlijke weers en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht zal de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die
levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
4. De Rooy Hoveniers staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of
die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat De Rooy Hoveniers in voor de eventueel ontstane
schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 9 – Opschorting
1. In geval van overmacht kunnen de levering en andere verplichtingen van De Rooy Hoveniers worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht
nakoming van de verplichtingen van De Rooy Hoveniers niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat
er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht De Rooy Hoveniers al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De klant is in dat geval gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
2. Onder overmacht bij de klant wordt niet verstaan de omstandigheid dat De Rooy Hoveniers de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat
andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de klant niet of niet tijdig konden worden uitgevoerd.
3. Indien naar het oordeel van De Rooy Hoveniers de uitvoering van werkzaamheden, tengevolge van weers of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden,
heeft hij het recht, zonder dat dit de klant recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft
De Rooy Hoveniers het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader
van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij De Rooy Hoveniers tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd
neemt De Rooy Hoveniers onmiddellijk contact op met de klant met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 10 – Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden
De Rooy Hoveniers zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden
vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de klant. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als
meerwerk conform artikel 6 lid 3 en 4, bij de klant in rekening gebracht.

Artikel 11 – Afspraken door personeel
Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van De Rooy Hoveniers binden deze laatste niet, tenzij deze door een tot aangaan van een
overeenkomst bevoegde medewerker van De Rooy Hoveniers schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 12 – De betaling
1. Alle werkzaamheden welke door De Rooy Hoveniers geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en
derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Rooy Hoveniers aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen,
alsmede klachten over het geleverde schorten de betalingsverplichting niet op.
3. De Rooy Hoveniers is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om (naar haar keuze) bij aangaan van de overeenkomst of vóór aflevering
voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering of afwerking van de opdracht op te schorten indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. Verzuim
van opdrachtgever om zekerheid te stellen geeft De Rooy Hoveniers het recht om eenzijdig die overeenkomst te ontbinden onverminderd haar recht op vergoeding door
opdrachtgever van alle uit de overeenkomst voortvloeiende honoraria, kosten en schade.
4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de klant betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst onder artikel 12.1 zijn
vastgesteld. Personeelsleden van De Rooy Hoveniers zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.
5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van al hetgeen alsdan opeisbaar is. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat De Rooy
Hoveniers na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na
ontvangst van deze herinnering te betalen.
6. De Rooy Hoveniers heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de opengevallen renten en ten slotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente. De Rooy Hoveniers kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De Rooy Hoveniers kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. Onder andere bij opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden
overeengekomen.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van De Rooy Hoveniers op opdrachtgever direct
opeisbaar.
9. Indien betaling binnen 7 dagen na factuurdatum geschiedt zal door De Rooy Hoveniers geen toeslag in rekening worden gebracht. Onder betaling wordt verstaan het
moment waarop het verschuldigde bedrag ten volle op de door De Rooy Hoveniers aangewezen bankrekening (overeenkomstig artikel 12.2) is bijgeschreven.
10. Indien betaling na 7 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
11. Wanneer opdrachtgever op enig moment in verzuim of in gebreke is, heeft De Rooy Hoveniers het recht om uitvoering van de opdrachten en/of leveringen alsmede
overige verplichtingen die voortvloeien uit op dat moment heersende overeenkomsten – terstond op te schorten totdat al hetgeen alsdan opvorderbaar is geworden
volledig is voldaan.

Artikel 13 – Niettijdige betaling
1. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor
rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden tenminste
berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien De Rooy Hoveniers hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze ten volle voor rekening van opdrachtgever.
3. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
4. Eventuele bezwaren tegen een factuur van De Rooy Hoveniers dienen door opdrachtgever binnen een week na factuurdatum aan De Rooy Hoveniers schriftelijk
kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud en overdracht
1. Alle door De Rooy Hoveniers geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven
eigendom van De Rooy Hoveniers totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met De Rooy Hoveniers gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de Rooy Hoveniers op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt De Rooy Hoveniers bij
voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van De Rooy Hoveniers, tot zekerheid van al hetgeen de klant,
uit welke hoofde dan ook, aan De Rooy Hoveniers verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het
recht van hypotheek worden gevestigd.
3. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht De
Rooy Hoveniers daarvan direct op de hoogte te stellen.
5. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan De Rooy Hoveniers ter inzage te geven, als ook op eerste verzoek die plaatsen aan te
wijzen waar deze zaken zich bevinden.
6. Voor het geval dat De Rooy Hoveniers haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet
herroepbare toestemming aan De Rooy Hoveniers of door deze aan te wijzen derden al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Rooy Hoveniers zich
bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 15 – Retentierecht
1. Indien De Rooy Hoveniers goederen van opdrachtgever onder zich heeft, is De Rooy Hoveniers gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle
kosten die De Rooy Hoveniers ingevolge uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever te vorderen heeft, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op
voormelde of andere goederen van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
2. Het recht tot retentie heeft De Rooy Hoveniers ook in geval opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van opdrachtgever danwel in geval
opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

Artikel 16 – Garanties
1. De Rooy Hoveniers verleent de garanties in dit artikel mede onder verwijzing naar de artikelen 8, 25 en 28 van deze algemene voorwaarden in het bijzonder.
2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Rooy Hoveniers. De ingebreke stelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat De Rooy Hoveniers in staat is adequaat te reageren.
3. De Rooy Hoveniers garandeert gedurende een termijn van 12 maanden dat op aangebrachte bestrating, halfverharding, vlonders, terrassen en gazons het hemelwater,
24 uur na de laatste regenbui, niet in hoogte meetbaar aanwezig is.
4. De Rooy Hoveniers treft, op schriftelijk verzoek van de klant, binnen de garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.
5. De Rooy Hoveniers garandeert op geleverde schuttingen, pergola’s en bouwwerken een garantietermijn welke minimaal gelijk is aan die van de fabrikant. De
constructie blijft minimaal 12 maanden in stand. De Rooy Hoveniers treft, op verzoek van de klant, binnen de garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk
herstelmaatregelen.
6. De Rooy Hoveniers verstrekt gedurende een termijn van één groeiseizoen garantie op geplante meerjarige beplanting, niet zijnde bollen. De Rooy Hoveniers treft, op
verzoek van de klant, binnen de garantietermijn van één groeiseizoen, zo mogelijk herstelmaatregelen. Zo nodig vindt binnen de garantietermijn inboet op inboet plaats.
7. De Rooy Hoveniers verstrekt gedurende een termijn van één groeiseizoen garantie op beplanting welke is geleverd als boom. De Rooy Hoveniers treft, op verzoek van
de klant, binnen de garantietermijn van één groeiseizoen, zo mogelijk herstelmaatregelen. Zo nodig vindt binnen de garantietermijn inboet op inboet plaats. Indien de
boom voor vervanging in aanmerking komt, wordt een zelfde soort geleverd van minstens dezelfde hoogte en omvang als vermeld in de beplantingslijst. Indien de boom
deel uitmaakt van een gelijksoortige partij wordt bij eventuele inboet een boom geleverd die qua formaat en omvang past bij de partij.
8. De Rooy Hoveniers garandeert dat van de geplante bolgewassen 90% in bloei zal komen. Indien het eerst volgende bloeiseizoen na levering, minder dan 90% geen
bloei vertoont, zal restitutie van de stukprijs volgens offerte van elke niet in bloei gekomen bol plaatsvinden.
9. De Rooy Hoveniers garandeert dat de door hem aangelegde of ingezaaide gazons binnen zes maanden bestaan uit aaneengesloten zoden. De Rooy Hoveniers treft,
op verzoek van de klant, binnen een termijn van één groeiseizoen, zo mogelijk herstelmaatregelen.
10. Van genoemde garantiebepalingen en termijnen kan bij offerte geheel of gedeeltelijk worden afgeweken, behoudens wettelijke rechten. De garantiebepalingen blijven
eveneens buiten toepassing op eenjarige en tweejarige planten en indien planten worden geleverd, waarvan De Rooy Hoveniers op voorhand in de beplantingslijst heeft
gemeld dat deze qua leefklimaat, standplaats, bodemgesteldheid of anderszins geen redelijke kans op langdurig overleven kunnen tegemoet zien. Invloeden van wild,
(on)gedierte, ziekten, plagen, bodemverschuivingen, buitengewone waterstanden en zo genaamde inklink op veengronden, vallen eveneens buiten de garantie. Op
vernielingen en schade van buitenaf, zoals brand, molest, hagel en storm met een windkracht van 8 of hoger, alsmede het niet door of vanwege de klant opvolgen van de
verzorgingsvoorschriften welke door De Rooy Hoveniers zijn verstrekt en het gebruik of gebruiken van het geleverde product voor doelen waarvoor het in rede niet is
bestemd of waarvan de bestemming in de offerte is beperkt, worden eveneens van garanties uitgesloten, net als elke andere vorm van overmacht.

Artikel 17 – Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging
De Rooy Hoveniers heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de klant in staat van faillissement is verklaard, wanneer
de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de klant een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid
1. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de klant het volgende: indien beschadiging van zaken wordt
geconstateerd dient de klant dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de klant zo snel mogelijk na aflevering bij de Rooy Hoveniers hiervan melding te
maken, bij gebreke waarvan de klant, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot
controle van de geleverde zaken dient ook dit door de klant op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
2. Op de klant rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
3. De Rooy Hoveniers is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt
tot maximaal € 1.000.000, per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de klant een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst
overeen te komen dient de klant dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000, worden gesteld. De
Rooy Hoveniers sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
4. De klant vrijwaart De Rooy Hoveniers voor aanspraken van derden jegens de Rooy Hoveniers indien De Rooy Hoveniers schade veroorzaakt doordat door de klant of
door derden die de klant daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij De Rooy Hoveniers bekend
ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
5. De Rooy Hoveniers is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of
namens de klant.
6. De klant is tegenover De Rooy Hoveniers aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
7. De Rooy Hoveniers is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het
aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
8. De Rooy Hoveniers is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele
werk.

Artikel 19 – Klachten
1. Reclames als bedoeld in artikel 16.1 hiervoor, zijn slechts mogelijk voor zover opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, of
op andere wijze daarover heeft beschikt.
2. Indien een klacht gegrond is, zal De Rooy Hoveniers de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, onder voorbehoud van het vorige lid en tenzij dit
inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Rooy Hoveniers tijdig nadat de klant de gebreken
heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.
4. De Rooy Hoveniers heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De klant verleent
alsdan zijn medewerking.
5. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de klant niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag
worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
6. Het niet nakomen van voldoende (deskundig) onderhoud, na oplevering, kan er toe leiden dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 20 – Annulering
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft De Rooy Hoveniers recht op compensatie van alle voor de uitvoering van de opdracht
redelijkerwijs gemaakte kosten, waaronder de kosten van voorbereiding, opslag, provisie enz. alsmede bezettingsverlies. Indien De Rooy Hoveniers zulks wenst zal
opdrachtgever ook de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening nemen tegen de door De Rooy Hoveniers in haar
calculatie opgenomen prijzen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. Dit alles onverminderd
het recht van De Rooy Hoveniers op vergoeding wegens winstderving, zomede de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schades en interessen.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Rooy Hoveniers, zal De Rooy Hoveniers in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van
nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien overdracht van de werkzaamheden voor De Rooy Hoveniers extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 21 – Opschorting en ontbinding
1. De Rooy Hoveniers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
1.1. opdrachtgever in verzuim is althans de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
1.2. na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden De Rooy Hoveniers goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet
zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
1.3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen van de voldoening van zijn verplichtingen uit overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is De Rooy Hoveniers bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Rooy Hoveniers op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Rooy Hoveniers de nakoming
van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. De Rooy Hoveniers behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22 – Eigendommen van De Rooy Hoveniers
1. Schetsontwerpen, machines, gereedschappen, presentatiemodellen en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, positief en negatieffilms, foto’s alsmede
moederbanden op magnetische dragers (video en audio) blijven te allen tijde in eigendom van De Rooy Hoveniers.
2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in artikel 22.1, wordt de schade onverminderd het recht verdere
kosten en interessen te vorderen, in rekening gebracht.
3. Indien De Rooy Hoveniers aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op
eerste verzoek doch uiterlijk binnen 7 dagen, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig aan De Rooy Hoveniers te retourneren. Indien opdrachtgever deze
verplichting niet nakomt zijn alle voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever.
4. Indien opdrachtgever, om welke reden na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder artikel 22.2 genoemde verplichting, heeft De Rooy
Hoveniers het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 23 – Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, dient opdrachtgever verplicht direct na gereedkomen van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.
2. Indien als gevolg van verzuim de opdracht na gereedkomen geheel of gedeeltelijk door De Rooy Hoveniers moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide
kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 24 – Afname
Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen in een samengestelde opdracht, kan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 25 – Aansprakelijkheid
1. Indien De Rooy Hoveniers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien de aansprakelijkheid van De Rooy Hoveniers moet worden aangenomen, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende en/of
directe schade tot maximaal éénmaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In afwijking van het voorgaande wordt bij een opdracht met
een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
3.1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
3.2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Rooy Hoveniers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan De
Rooy Hoveniers toegerekend kunnen worden;
3.3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever genoegzaam aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. De Rooy Hoveniers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en van schade door
bedrijfsstagnatie.
5. Voor zover De Rooy Hoveniers bij haar activiteiten afhankelijk is van medewerking, diensten en leveranties van derden, kan De Rooy Hoveniers op geen enkele manier
aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met De Rooy Hoveniers of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat
of zichtbaar wordt gedurende de relatie met De Rooy Hoveniers.
6. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan De Rooy Hoveniers van apparatuur, programmatuur of
materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en opdrachtgever vrijwaart De Rooy Hoveniers tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat
zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken, inbreuk maakt op enig recht van derden.
7. De Rooy Hoveniers aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door haar verstrekte programmatuur op een ander wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of
bestemd, noch indien de door haar verstrekte programmatuur door opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.

Artikel 26 – Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart De Rooy Hoveniers voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte
materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, verveelvoudigd of gereproduceerd worden.
2. Indien opdrachtgever aan De Rooy Hoveniers informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers,
elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 27 – Risicoovergang
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever
juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 28 – Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Rooy Hoveniers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Rooy Hoveniers niet in staat is de verplichtingen na te
komen. Daaronder begrepen ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en persoonlijke onmisbaarheid van de uitvoerende personen van De Rooy Hoveniers als
ook werkstakingen in het bedrijf van De Rooy Hoveniers.
3. De Rooy Hoveniers heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat De Rooy
Hoveniers zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig
dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade door de andere partij.
5. Voor zover De Rooy Hoveniers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal
nakomen, is De Rooy Hoveniers gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze
declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 29 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt De Rooy Hoveniers zich de rechten en bevoegdheden voor die De Rooy Hoveniers
toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle intellectuele eigendomsrechten van door De Rooy Hoveniers ontworpen c.q. tot stand gebrachte c.q. vervaardigde materialen e.d. blijven bij haar berusten.
3. Auteursrechten zijn in de kosten van de ontwerpen niet begrepen.
4. Alle door De Rooy Hoveniers verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen foto’s, software enz. zijn uitsluitend
bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem, zonder voorafgaande toestemming van De Rooy Hoveniers worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Het is opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hen reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnd model, foto
enz. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Rooy Hoveniers.
6. De Rooy Hoveniers behoudt het recht door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 29 – Verzending / transport
1. Bij franco levering volgt De Rooy Hoveniers steeds de goedkoopste wijze van verzending, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 30 – Monsters en modellen
Is aan opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen
dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 31 – Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit ander bron hebben
verkregen en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, De Rooy Hoveniers gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden te verstrekken en De Rooy Hoveniers zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht
van verschoning, dan is De Rooy Hoveniers niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot het ontbinden van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 32 – Nietovername personeel
Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter
zake heeft plaatsgehad met De Rooy Hoveniers, medewerkers van De Rooy Hoveniers of van ondernemingen waarop De Rooy Hoveniers ter uitvoering van deze
overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor
zich laten werken.

Artikel 33 – Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van De Rooy Hoveniers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
De Rooy Hoveniers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 34 – Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen De Rooy Hoveniers en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.